2012-04-16

Praktyki

Centrum e-Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

 

Procedura:

 • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum e-Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
 • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum e-Zdrowia Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
 • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum e-Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

Zasady praktyk:

 • praktyki są bezpłatne,
 • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
 • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
 • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
 • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
 • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • Praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
 • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum e-Zdrowia,
 • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
 • Centrum wydaje praktykantowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl lub na adres siedziby Centrum:

ul. Stanisława Dubois 5A,

00-184 Warszawa

 

Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

 

               Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

                Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Załączniki

  formularz_praktyki.docx 58,41 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się