2012-04-17

Statut Centrum e-Zdrowia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 4 czerwca 2020 r. (poz. 42)

 

 

§ 1. 1. Centrum e-Zdrowia, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. 

2. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

3. Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przedmiotem działalności Centrum jest: 

1)  realizacja zadań w zakresie rozwoju e-zdrowia w szczególności:

a) budowa, wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych i udostępnianie e-usług dla pacjentów, osób wykonujących zawód medyczny, podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych interesariuszy systemu zdrowia w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych i optymalizacji procesów funkcjonujących w systemie zdrowia,

b) monitorowanie planowanych, budowanych oraz funkcjonujących systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym, w zakresie ich komplementarności i interoperacyjności z systemami teleinformatycznymi Centrum, w tym prowadzenie analiz, ekspertyz i udzielanie niezbędnego doradztwa, c) współpraca i wymiana informacji dotyczących tworzonych i wykorzystywanych rozwiązań z zakresu eusług publicznych z innymi podmiotami publicznymi,

d) opracowywanie analiz, raportów opinii oraz wkładów do dokumentów, w tym projektów aktów prawnych lub założeń aktów prawnych, przygotowywanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia,

e) proponowanie celów i priorytetów rozwoju e-zdrowia w Polsce i inicjowanie działań ukierunkowanych na ich realizację,

f) prowadzenie działalności informacyjnej związanej z zakresem działalności Centrum,

g) pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie lub techniczno-organizacyjną obsługę systemów teleinformatycznych w zakresie określonym w aktach prawnych,

h) realizacja zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej w zakresie wymiany recepty transgranicznej w postaci elektronicznej,

i) prowadzenie, w zakresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli dotyczących prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych w systemie zdrowia,

j) pełnienie funkcji operatora usługi kluczowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560, z 2019 r. poz. 2020 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875);

2) realizacja zadań, z zakresu statystyki publicznej, określonych w przepisach, w tym prowadzenie badań statystycznych statystyki publicznej w ochronie zdrowia na użytek polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia oraz statystyki publicznej;

3) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności efektywnej realizacji zadań Centrum, Dyrektor, o którym mowa w § 4 ust. 1, może tworzyć lub likwidować ośrodki zamiejscowe. 

2. Utworzenie ośrodka zamiejscowego wymaga uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

3.Pracami ośrodka zamiejscowego kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 4. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Dyrektor (DI) kieruje działalnością Centrum przy pomocy:

1) Dyrektora Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia (DII) (Zastępcy Dyrektora do Spraw Architektury i Usług e-Zdrowia);

2) Dyrektora Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń (DIII) (Zastępcy Dyrektora do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń);

3) Dyrektora Pionu Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych (DIV) (Zastępcy Dyrektora do Spraw Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych);

4) Dyrektora Generalnego (DV) (Zastępcy Dyrektora do Spraw Finansów i Wsparcia Organizacji).

§ 5. 1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: 

1) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego (AW);

2) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD);

3) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP);

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej (KZ);

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (OIN); 6) Departament Prawny (DP);

7) Departament Zamówień Publicznych (DZP);

8) Departament Komunikacji (DK);

9) Departament Centrum Analiz (DCA);

10) Departament Architektury i Usług e-Zdrowia (DAU);

11) Departament Rozwoju SIM (DRS);

12) Departament Wdrożeń Systemu e-Zdrowie (DW);

13) Departament Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych (DES);

14) Departament Bezpieczeństwa (DB); 15) Departament Finansowo-Kadrowy (DFK);

16) Departament Wsparcia Organizacji (DWO).

2. W przypadku, gdy Dyrektor Centrum uzna za konieczne utworzenie w departamencie wydziałów lub utworzenie w wydziale sekcji, określa on, w drodze zarządzenia, szczegółową strukturę organizacyjną departamentów, w tym podział na wydziały oraz sekcje wraz ze wskazaniem ich zadań, a także zadań osób kierujących ich pracami.

§ 6. 1. Działalność Centrum jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 -  Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Centrum sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania.

§ 7. 1. Do osób zatrudnionych w Centrum stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.

2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2241 oraz z 2019 r. poz. 532 i 1925).

Załączniki

  Statut.pdf 112,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się