2012-04-24

Informacja o sposobie przyjmowania korespondencji

Informacja o sposobie przyjmowania korespondencji

W sprawach należących do właściwości działania Centrum e-Zdrowia można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną, faksem, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Wszystkie sprawy są rozpatrywane zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz ustawą i informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz.235 oraz z 2014r. poz. 183).

Nasz adres:

Centrum e-Zdrowia

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

tel. 22 597-09-27

fax. 22 597-09-37

e-mail: biuro@cez.gov.pl

Adres ESP na platformie ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

Poniżej podano link do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

W celu złożenia wniosku do Centrum e-Zdrowia konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Centrum e-Zdrowia:

1.   Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma ogólnego” na platformie ePUAP i elektroniczne podpisanie bądź dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu jako załącznika.

2.   Dostarczenie dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@cez.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3.   Dostarczenie dokumentów w godzinach 08:00 – 16:00 do Kancelarii mieszczącej się w pokoju nr 127 przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie na następujących nośnikach danych:

1)       Pamięć masowa USB 

2)       Płyta CD-RW

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Centrum e-Zdrowia:

1.       Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub danymi potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP;

2.       Akceptowalne formaty załączników to:

.doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml, zip

3.       Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacja o stanie realizacji spraw

Wszelkich informacji o stanie przyjmowanych spraw w Centrum e-Zdrowia można uzyskać korzystając z poniższych środków kontaktu:

tel.: 22 597-09-27

fax.: 22 597-09-37

e-mail: biuro@cez.gov.pl

ESP na platformie ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się